Skip to content

AwareRecruitment REKRUTERZY dla REKRUTERÓW REGULAMIN

 1. Program AwareRecruitment REKRUTERZY dla REKRUTERÓW jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym następujących podmiotów: Grupa AWARE Piotrowska Hayder s.c., Praktyka Psychologiczna POSTĘP, Fabryka Motywacji Sp. z o.o. („Organizator”)
 2. Formalnym organizatorem („Organizator Formalny”) programu jest: właściciel marki AwareHR, tj.:

Grupa AWARE Piotrowska Haydeys s.c., Ewa Piotrowska, Joanna Hayder

Apartamentowa 13/3

02-495 Warszawa

NIP 522 319 88 17

Zgłoszenie do programu:

 1. Zgłoszenia do programu należy dokonać za pośrednictwem strony https://awarehr.com.pl/akademia-rekrutera/, tj. poprzez zamieszczone tam odnośniki do formularzy zgłoszeniowych.
 2. Data wypełnienia formularza jest równoznaczna z Datą Zgłoszenia, o której mowa poniżej.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, zgłaszający potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i staje się tym samym dla Organizatora Potencjalnym Uczestnikiem.
 4. W ciągu maksymalnie 24 godzin od Daty Zgłoszenia, Potencjalny Uczestnik na adres mailowy podany w zgłoszeniu otrzymuje od Organizatora dokumenty informacyjne dotyczące szkolenia (zakres / harmonogram), niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, a także zamówienie lub fakturę pro forma (w zależności od preferencji sprecyzowanych w formularzu zgłoszeniowym) będące podstawą dokonania płatności.
 5. Kontakty z Potencjalnymi Uczestnikami realizowane są przez przedstawiciela AwareHR (każdorazowo kontaktującego się z domeny mailowej awarehr.pl na adres mailowy Potencjalnego Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym)

Płatności:

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca w programie jest wplata wpisowego w wysokości 300 PLN netto w ciągu 7 dni od Daty Zgłoszenia. Kwota ta jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji opisanej
  w punkcie 9.
 2. Wpłata wpisowego jest równoznaczna z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Organizatorem oraz Potencjalnym Uczestnikiem na warunkach regulowanych przez niniejszy Regulamin. Potencjalny Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany zwrócić Potencjalnemu Uczestnikowi kwotę wpisową (a w przypadku wpłaty poza kwota wpisową również należności za udział w programie – całości wpłaconej kwoty) w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od momentu poinformowania Organizatora przez Potencjalnego Uczestnika o rezygnacji.
 3. Wyjątek od zapisów punktu 11 stanowi sytuacja, gdy w okresie 14 dni przysługujących Potencjalnemu Uczestnikowi na rezygnację, rozpoczął się program oraz odbyły się zajęcia,
  w których Potencjalny Uczestnik wziął udział – w takim przypadku stosuje się zapisy punktu 18.
 4. Potencjalny Uczestnik, który wpłacił wpisowe i nie dokonał rezygnacji, staje się Uczestnikiem.
 5. Uczestnik zobowiązany jest uregulować płatności w terminach wskazanych w zamówieniu lub na fakturze pro forma.
 6. Niezależnie od wyboru pakietu – płatności za udział w programie należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem programu, tj. do dnia 30 września 2021r. W przypadku zakupu jednorazowego w tym terminie wymagana jest wpłata całości kwoty, w przypadku płatności w
  ratach, w tym terminie wymagana jest wpłata I raty płatności.
 7. Faktura zostanie wystawiona i przesłana drogą mailową w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty / kolejnych wpłat na koncie bankowym Organizatora.

Możliwość rezygnacji z udziału w programie:

 1. Poza sytuacją opisaną w punkcie 10 Regulaminu, rezygnacja Uczestnika z udziału w programie wiąże się z utratą wpisowego (300 PLN netto), chyba że na swoje miejsce Uczestnik poleci inną osobę.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika maksymalnie 5 dni przed rozpoczęciem programu (tj. do 30 września 2021), Organizator zwróci wszystkie – poza wpisowym – wpłacone przez Uczestnika środki w terminie maksymalnie 3 dni od poinformowania Organizatora przez Uczestnika o jego rezygnacji.
 3. Jeżeli Uczestnik zgłosi rezygnację z programu po 30 września 2021r., ale przed pierwszymi zajęciami, zostanie obciążony kwotą 50% kosztu pierwszych zajęć, przy czym koszt zajęć
  w takim przypadku Organizator oblicza na podstawie ceny regularnej programu (tzn. koszt każdych zajęć wynosi 225 PLN netto), niezależnie od ceny w jakiej Uczestnik zakupił udział w szkoleniu.
 4. Jeżeli Uczestnik zgłosi rezygnację w dowolnym momencie podczas trwania programu, zostanie obciążony kosztami za wszystkie odbyte zajęcia przy czym koszt zajęć Organizator oblicza na podstawie ceny regularnej programu (tzn. koszt każdych zajęć wynosi 225 PLN netto), niezależnie od ceny w jakiej Uczestnik zakupił udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji, należne kwoty zwracane są na konto, z którego zostały opłacone, a Organizator wystawia korektę faktury VAT w terminie 7 dni od dokonania zwrotu.

Organizacja zajęć

 1. Kwestie organizacyjne, w tym kontakty z Uczestnikami, przekazywanie materiałów, potwierdzanie terminów, przekazywanie danych dostępowych realizowane są przez przedstawiciela AwareHR (każdorazowo kontaktującego się z domeny mailowej awarehr.pl na adres mailowy Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym)
 2. Program realizowany jest w formie zajęć / warsztatów prowadzonych on-line, w terminach podanych na stronie https://awarehr.com.pl/akademia-rekrutera/
 3. Wszystkie informacje dotyczące czasu trwania, zakresu merytorycznego, osób prowadzących Organizator każdorazowo publikuje na stronie internetowej (https://awarehr.com.pl/akademia-rekrutera/). Adres strony widnieje również na zamówieniu wystawianym dla Potencjalnego Uczestnika i gwarantuje pełny dostęp do informacji w tym zakresie.
 4. Zajęcia odbywają się on-line w formie warsztatu, tj. formie zapewniającej Uczestnikowi interaktywny udział w zajęciach.
 5. Wszyscy uczestnicy programu (obecni na co najmniej 9 spotkaniach i mający uregulowane wszystkie opłaty) uzyskają certyfikat ukończenia kursu.

Pozostałe informacje

 1. Liczba miejsc w programie jest ograniczona (10 osób)
 2. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego.
 3. W przypadku braku miejsca dla Potencjalnego Uczestnika w programie w terminach wskazanych na stronie https://awarehr.com.pl/akademia-rekrutera/ Organizator w miarę możliwości zaproponuje alternatywny termin.
 4. Organizator zastrzega sobie (ograniczoną do sytuacji losowych) możliwość przełożenia poszczególnych zajęć na inny terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą mailową.
 5. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez Organizatora i są objęte prawami autorskimi.
 6. Materiały szkoleniowe nie mogą być rozpowszechniane bez zgody Organizatora.
 7. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.
 8. Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika do programu do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych z programem.
 9. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: kontakt@awarehr.pl
 10. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do programu i dostosowania się do jego postanowień.
 11. Dokonując płatności za szkolenie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.